Zásady

Zásady zpracování osobních údajů

(platnost k datu 01/04/2021)

Společnost goBStr s.r.o. vždy plní své právní povinnosti, mezi ně patří i povinnost transparentního jednání s klienty.  Účelem tohoto sdělení je poskytnout Vám základní informaci o tom, jaké Vaše osobní údaje jsou zpracovávány, jakož i k jakým účelům jsou využívány.

Tento právní dokument „Zásady zpracování osobních údajů“ upravuje podmínky uděleného souhlasu subjektu vůči správci gobstr, s.r.o., a správcům.

Zaškrtnutím příslušného pole, případně jinou aktivitou subjektu směřující k udělení souhlasu je proveden dobrovolný, poučený a výslovný souhlas se zpracováním osobních údajů subjektu dle těchto zásad.

Identifikace správce osobních údajů čili komu souhlas udělujete?

 • goBStr s.r.o., IČO:03301354, se sídlem V dolině 1515/1b, Michle, 101 00 Praha 10, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 229825.

Kdo je subjekt údajů?

 • Subjektem údajů je fyzická osoba, která žádá o poskytnutí finančního produktu nebo služby správcem osobních údajů nebo bude ve smluvním nebo jiném právním vztahu ke správci.

Vymezení správců

 • Správci uvedeni v tabulce níže jsou vymezeni v pořadí: název společnosti, identifikační číslo společnosti, sídlo společnosti, údaj o zápise společnosti v obchodním rejstříku, kontaktní adresa společnosti, identifikátor datové schránky společnosti, kontaktní telefon a kontaktní e-mail:
Název

společnosti

IČO

společnosti

Sídlo

společnosti

Údaj o zápise

společnosti

Kontaktní

adresa

Datová

schránka

Kontakt
Zonky, s.r.o. 3570967 Evropská 2690/17, Dejvice, 160 00 Praha 6 C 233960 vedená u Městského soudu v Praze Evropská 2690/17, Dejvice, 160 00 Praha 6 zjfsf8r 800 449 999
info@zonky.cz
Cofidis s.r.o. 27179907 Bucharova 1423/6, Stodůlky (Praha 13), 158 00 Praha C 102368 vedená u Městského soudu v Praze Bucharova 1423/6, Stodůlky, 158 00 Praha zqtv8fp 810 700 810
cofidis@cofidis.cz
Hypodům s.r.o. 29016819 Přerov nad Labem 372, PSČ 28916 C 160189 vedená u Městského soudu v Praze Biskupská 1157/14,

110 00 Praha 1,

Nové Město

gt8jmdy 737 224 639
info@hypodum.cz

Jaké osobní údaje jsou shromažďovány a zpracovávány a z jakých zdrojů (kategorie osobních údajů)?

  • Základní identifikační údaje: jméno a příjmení, rodné číslo, číslo občanského průkazu, datum narození;
  • Kontaktní údaje: poštovní adresa trvalého bydliště, případně přechodného bydliště, telefonní číslo a e-mailová adresa;
  • Sociodemografická data: standardní statistické údaje, zejména věk, místo pobytu, pohlaví, stav (svobodný/á, rozvedený/á), vzdělání, zaměstnavatel či forma podnikání, výše příjmů a výdajů, atp., přičemž tyto údaje nám o sobě sdělujete v rámci žádosti o finanční produkt či službu, případně si tyto údaje odvozujeme z jiných dat, které o Vás máme;
  • Internetová data, mobilní aplikace, sociální sítě: informace o Vašem operačním systému, zejména jeho verze a technická data o zařízeních, ze kterých se na internet přihlašujete, IP adresa, dále tzv. cookies, jejichž prostřednictvím k nám posíláte další informace, zejména o webových stránkách, které navštěvujete, o uživatelských předvolbách na Vašem elektronickém zařízení apod., dále z logů, kde se také z bezpečnostních důvodů zaznamenávají informace o Vaší aktivitě, lze zjistit dobu trvání jednoho přihlášení, úkony které jste na dané webové stránce či v mobilní aplikaci prováděli, a také informace o údajích vyplněných do formulářů, dále data, která zveřejňujete na sociálních sítích, zejména Facebook nebo LinkedIn, využíváme k lepšímu zacílení marketingových kampaní, zejména cílenému zobrazování reklamy;
  • Informace o využívání produktů a služeb: pro účely optimalizace cílení v marketingových kampaních využíváme informace o tom, jaké produkty už máte u nás sjednané, kdy jste si je sjednali, s jakými podmínkami, zda je pořád využíváte, nebo jste je zrušil/a, informace o to, jak a kdy používáte naši platební kartu, dále využíváme informace o výši a termínu splátky úvěru, nebo o tom, zda jste se splátkou někdy zpozdili, přičemž v elektronickém prostředí sbíráme údaje o volbách, které jste potvrdili, tj. kde jste „klikli“, co jste ve formulářích vyplnili, jestli jste je vyplnili zcela nebo jen částečně, dále máme informace o tom, jak často se přihlašujete do klientské zóny, zda jste tam uskutečnili nějakou akci, například platbu, nebo jste se po chvíli odhlásili;
  • Záznamy z telefonických hovorů: využíváme údaje ze záznamů telefonních hovorů, zejména s cílem rychlé identifikace volajícího, případně provádíme analýzu textu hovoru a ukládáme si strukturované poznámky s cílem zlepšení poskytovaných služeb, zejména pokud jde o opakující se údaje o klientovi, přičemž telefonická komunikace je zaznamenávána, zejména pro prokázání splnění právní povinnosti, prokázání řádného uzavření smlouvy či správného postupu atp.;
  • Informace o bonitě a důvěryhodnosti: osobní údaje, které jsou nutné k posouzení žádosti o poskytnutí finančního produktu či služby, které jsou získány z registrů klientských informací, a údaje, které vypovídají o Vaší bonitě, důvěryhodnosti a platební morálce, především údaje o existenci závazků, o včasnosti jejich plnění, o jejich zajištění apod., a které jste Vy jako subjekt údajů sdělili či sdělíte nám jako správci, nebo které správce získal či získá v souvislosti s plněním, případně neplněním smlouvy o úvěru, přičemž na základě těchto údajů lze spočítat výšku tzv. úvěrového limitu, tj. maximální částku, kterou Vám můžeme poskytnout prostřednictvím úvěrového produktu, a na základě toho Vám pak nabízíme možnost vzít si u nás úvěr a Vy hned víte, o jakou částku můžete požádat;
  • Externí zdroje: využíváme veřejně dostupná data, zejména z veřejných rejstříků jako je insolvenční rejstřík, centrální evidence exekucí, obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů, dlužnické registry, profesní registry apod.;
  • Průzkumy a uživatelská testování: využíváme data z průzkumů zjišťujících zejména Vaše názory na naše nové či stávající produkty a reklamy, jakož data z uživatelských testování zjišťujících zejména oblíbenost a praktičnost daného produktu pro jeho uživatele;
  • Plnění právní povinnosti a oprávněný zájem: jedná se o údaje, jejichž zpracování nám ukládají právní předpisy, zejména v oblasti tzv. předcházení „praní špinavých peněz“ (AML), uchovávání dokumentů a záznamů po zákonem stanovenou dobu, archivační povinnosti, přičemž se jedná zejména o údaje jako zdroje a původ příjmů, státní příslušnost, místo pobytu, předmět činnosti, politická příslušnost apod., dále se jedná o údaje týkající se ochrany našich oprávněných zájmů, tedy sloužících zejména k zajištění bezpečného používání našich produktů a služeb, řízení našich rizik, posuzování důvěryhodnosti a solventnosti, předcházení a vyhodnocování možných podvodných jednání apod.;
 • Zdroje osobních údajů: z výše uvedeného přehledu kategorií osobních údajů lze dovodit též zdroje osobních údajů, kterými jsou zejména sám spotřebitel, dále veřejné zdroje, například veřejné seznamy a rejstříky, internetové aplikace, sociální sítě či jiné veřejné informační zdroje, data od spolupracujících třetích stran, jakož i interní zdroje, zejména poměrové ukazatele, analýzy, reporty atp.

Jak dlouho získané osobní údaje správce zpracovává?

 • Veškeré získané osobní údaje uchováváme jen po dobu nezbytně nutnou pro zprostředkování finančního produktu či služby, kterou jste projevili zájem; po této lhůtě zpracováváme pouze osobní údaje v rozsahu: jméno a příjmení, rodné číslo, telefonní číslo a e-mailovou adresu, a to zejména pro účely zasílání vhodných obchodních nabídek.

Jaké jsou účely zpracování osobních údajů?

  • účel identifikace spotřebitele (žadatele o finanční službu) jako subjektu údajů;
  • účel posouzení žádosti o poskytnutí finanční služby (úvěr, pojištění) a o uzavření smlouvy o úvěru, zahrnující ověření získaných osobních údajů;
  • účel analýzy a profilování s cílem přizpůsobit nabídku Vašim potřebám a zkvalitnit poskytované služby;
  • účel využívání osobních údajů nezbytných pro předložení obchodní či marketingové nabídky v rámci oprávnění k činnosti správce, zahrnujícím zasílání obchodních nabídek správce či třetích osob; předložení nabídky může být i prostřednictvím externích call centra pojišťovacích zprostředkovatelů nebo poskytovatelů asistenčních služeb, přičemž tato nabídky mohou být i telefonické;
  • účel vytvoření souboru informací v rámci registrů klientských informací (SOLUS, NRKI, BRKI) vypovídajících o bonitě, důvěryhodnosti a platební morálce subjektu údajů;
  • účel zajištění vzájemného informování oprávněných uživatelů registrů klientských informací (SOLUS, NRKI, BRKI) o bonitě, důvěryhodnosti a platební morálce subjektu údajů;
  • účel umožnění (a to i opakovaného) posuzování bonity, důvěryhodnosti a platební morálky ze strany oprávněných uživatelů registrů klientských informací (SOLUS, NRKI, BRKI);
  • účel splnění smlouvy o úvěru, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů;
  • účel splnění právní povinnosti, která se na nás jako na správce osobních údajů vztahuje;
  • účel ochrany oprávněných zájmů správce či třetí strany;
 • účel uplatňování právních nároků a povinností ze smluvního vztahu správce a subjektu údajů.

Možnost volby subjektu údajů udělit či odvolat souhlas

  • Žádost o poskytnutí finančního produktu či služby není podmíněna udělením souhlasu subjektu údajů s ověřením jeho osobních údajů a se získáním informací nutných pro posouzení žádosti o poskytnutí finanční služby (především získání informací z databází osob jako např. Pozitivní registr sdružení SOLUS, Registr fyzických osob sdružení SOLUS, Bankovní registr klientských informací společnosti CBCB – Czech Banking Credit Bureau, a.s. a Nebankovní registr Klientských informací sdružení CNCB);
 • Pro případy, kdy je třeba souhlasu subjektu údajů, např. pro marketingové účely (nejedná-li se o případ oprávněného zájmu), Vás informujeme o tom, že takový souhlas je dobrovolný, můžete jej odmítnout udělit nebo udělený souhlas kdykoliv odvolat přičemž v případě odvolání souhlasu budeme vycházet z předpokladu, že si již nepřejete, abychom nadále zpracovávali Vaše osobní údaje k marketingovým účelům, a to ani na základě případně dříve udělených marketingových souhlasů nebo případných specifických marketingových souhlasů a tyto případné další marketingové souhlasy tedy rovněž budeme považovat za odvolané.

Odvolání souhlasu

Souhlas je udělován vůči každému správci dle těchto zásad. Subjekt údajů, který požaduje svůj souhlas odvolat, toto může učinit volitelně vůči všem správcům nebo vůči každému správci jednotlivě:

Ve vztahu ke všem správcům:

Je možno odvolání učinit na elektronické adrese info@bankguru.cz

Vůči jednotlivému správci:

gobstr, s.r.o. na elektronické adrese info@bankguru.cz;

Vůči dalším správcům využitím elektronické adresy, která je pro každého ze správců zvlášť uvedena.

Žádosti, námitky, stížnosti, orgán dozoru:

Žádost, dotaz, uplatnění práva či jiná podání budou vyřízena po přijetí bez zbytečného odkladu, v odůvodněných případech nejdéle do 30 dní. Tuto lhůtu je možné v případě potřeby a s ohledem na složitost a počet žádostí prodloužit na dva měsíce.

V případě potřeby mohou být vyžadovány dodatečné informace pro přiřazení žadatele ke konkrétnímu subjektu. V odůvodněných případech může být požadována kontrola nebo ověření identifikace subjektu.

Subjekt je oprávněn podat stížnost k orgánu dozoru. Orgánem dozoru pro zpracování osobních údajů je Úřad pro ochranu osobních údajů, sídlící na adrese Pplk. Sochora 727/27, 170 00 Praha 7- Holešovice, www.uoou.cz.

Obecné požadavky:

Subjekty mohou směřovat své obecné dotazy, poznámky a žádosti na tyto kontakty:

  • písemně: gobstr, s.r.o., V dolině 1515/1b, Michle, 101 00 Praha 10,
  • elektornicky: info@bankguru.cz
  • telefonicky: 734 20 40 42

Osobní údaje:

Žádosti a uplatnění práv týkající se osobních údajů je povinen subjekt směřovat na tento kontakt:

Námitky, podněty:

  • písemně: gobstr, s.r.o., V dolině 1515/1b, Michle, 101 00 Praha 10,
 • elektornicky: info@bankguru.cz

Námitky a podněty týkající se přímého marketingu a související zpracování osobních údajů subjekt může uplatnit následovně:

Stížnosti:

Stížnosti proti postupu kteréhokoliv správce bude vyřizovat odpovědná osoba na těchto kontaktech:

  • písemně: gobstr, s.r.o., V dolině 1515/1b, Michle, 101 00 Praha 10,
  • elektronicky: info@bankguru.cz

Poučení o právech dle zákona o ochraně osobních údajů účinného do 24. 5. 2018

Každý subjekt bere na vědomí, že má v souvislosti se zpracováním jeho osobních údajů správci práva uvedená v ustanoveních §§ 11, 12 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění a je si vědom skutečnosti, že poskytnutí osobních údajů správcům je pro dané účely nezbytné. Souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem personalizovaných nabídek produktů, služeb a poskytování marketingových informací správců a třetích osob je naopak dobrovolný a může být kdykoliv písemně na adresách správců odvolán dle těchto zásad. Subjekt má možnost zdarma odmítnout zasílání nabídek, které jsou dle zákona obchodním sdělením navíc při zasílání každé jednotlivé zprávy. Subjekt údajů má dále právo požádat správce či zpracovatele o informaci o zpracování jeho osobních údajů, tj. má právo tzv. přístupu k údajům, jejich likvidaci, atd. V případě pochybností o dodržování práv ze strany správců se může subjekt obrátit na správce nebo na dozorový orgán.

Poučení o právech dle obecného nařízení k ochraně osobních údajů účinného od 25. 5. 2018

Transparentní informace, sdělení a postupy pro výkon práv subjektu údajů

Správci přijmou vhodná opatření, aby každému subjektu poskytli stručným, transparentním, srozumitelným a snadno přístupným způsobem za použití jasných a jednoduchých jazykových prostředků veškeré informace (např. o zpracovateli osobních údajů a o průběhu tohoto zpracování) a učinili veškerá sdělení o zpracování. Správci informace poskytnou písemně nebo jinými prostředky (například v elektronické formě). Za předpokladu, že identita subjektu je prokázána jinými způsoby, má také právo zažádat o poskytnutí těchto informací ústně.

Správci neodmítnou vyhovět žádosti subjektu při výkonu práv subjektu (zejm. práva na přístup), ledaže doloží, že nemůžou zjistit totožnost subjektu údajů, k němuž se dotčené údaje vztahují.

Subjekt má právo na to, aby mu správci poskytli na žádost informace o přijatých opatřeních, a to bez zbytečného odkladu a v každém případě do jednoho měsíce od obdržení žádosti. Tuto lhůtu je možné v případě potřeby a s ohledem na složitost a počet žádostí prodloužit o další dva měsíce. Správci o jakémkoliv takovém prodloužení budou informovat subjekt do jednoho měsíce od obdržení žádosti spolu s důvody pro tento odklad. Jestliže byla žádost podána v elektronické formě, poskytnou se informace v elektronické formě, je-li to možné a pokud subjekt nepožaduje jiný způsob.

Pokud správci nepřijmou opatření, o něž subjekt požádal, informují subjekt bezodkladně a nejpozději do jednoho měsíce od přijetí žádosti o důvodech nepřijetí opatření a o možnosti podat stížnost u dozorového úřadu a žádat o soudní ochranu.

Správci informují subjekt, že veškeré tyto informace, sdělení a úkony jsou udělovány bezplatně. Pokud jsou žádosti podané subjektem vyhodnocené jako zjevně nedůvodné nebo nepřiměřené, a zejména pokud se opakují, mohou správci buď:

Zjevnou nedůvodnost nebo nepřiměřenost žádosti dokládají správci.

Pokud mají správci důvodné pochybnosti o totožnosti fyzické osoby, která podává žádost, mohou požádat o poskytnutí dodatečných informací nezbytných k potvrzení subjektu.

  • uložit přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady spojené s poskytnutím požadovaných informací nebo sdělení nebo s učiněním požadovaných úkonů;
 • nebo odmítnout žádosti vyhovět.
 • Právo na přístup k osobním údajům

Subjekt má právo vědět jestli správci zpracovávají osobní údaje, má právo získat informace o tom, jestli jsou osobní údaje zpracovávány, a pokud tomu tak je, také právo k osobním údajům získat přístup.

 • Právo na opravu

Subjekt má právo na to, aby správci bez zbytečného odkladu opravili nepřesné osobní údaje, které se subjektu týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování má subjekt také právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.

 • Právo na výmaz (právo být zapomenut)

Subjekt má právo na to, aby správci bez zbytečného odkladu vymazali osobní údaje, které se subjektu týkají, a správci mají povinnost osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazat, pokud je dán jeden z těchto důvodů:

Jestliže správci osobní údaje zveřejnili a jsou povinni je dle výše uvedeného „Práva na výmaz“ vymazat, jsou přijaty s ohledem na dostupnou technologii a náklady na provedení přiměřené kroky, včetně technických opatření, aby informoval správce, kteří tyto osobní údaje zpracovávají, že je subjekt údajů žádá, aby vymazali veškeré odkazy na tyto osobní údaje, jejich kopie či replikace.

Výše uvedené se neuplatní, pokud je zpracování nezbytné:

   1. osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány;
   1. je odvolán souhlas, na jehož základě byly údaje zpracovávány, a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování;
   1. jsou vzneseny námitky proti zpracování (podle níže uvedeného „Práva vznést námitku“) a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování;
   1. osobní údaje byly zpracovány protiprávně;
   1. osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu Unie nebo členského státu, které se na správce vztahuje;
   1. osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti v případě osoby mladší 16 let, u níž musí ke zpracování dle účinné právní úpravy dát souhlas osoba vykonávající rodičovskou zodpovědnost.
   1. pro výkon práva na svobodu projevu a informace;
   1. pro splnění právní povinnosti, jež vyžaduje zpracování podle práva Unie nebo členského státu, které se na správce vztahuje, nebo pro splnění úkolu provedeného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým jsou správci pověřeni;
   1. z důvodů veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví;
   1. pro účely archivace ve veřejném zájmu, pro účely vědeckého či historického výzkumu či pro statistické účely, pokud je pravděpodobné, že by výše uvedené právo znemožnilo nebo vážně ohrozilo splnění cílů uvedeného zpracování;
  1. pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.
 • Právo na omezení zpracování

Subjekt má právo na to, aby správci omezili zpracování, v kterémkoli z těchto případů:

Pokud bylo zpracování omezeno dle výše uvedeného „Práva na omezení zpracování“, mohou být tyto osobní údaje, s výjimkou jejich uložení, zpracovány pouze se souhlasem subjektu, nebo z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků, z důvodu ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu Unie nebo některého členského státu.

Pokud subjekt omezení zpracování dosáhl, bude správci předem upozorněn na to, že bude omezení zpracování zrušeno.

Oznamovací povinnost ohledně opravy nebo výmazu osobních údajů nebo omezení zpracování

Správci oznamují jednotlivým příjemcům, jimž byly osobní údaje zpřístupněny, veškeré opravy nebo výmazy osobních údajů nebo omezení zpracování s výjimkou případů, kdy se to ukáže jako nemožné nebo to vyžaduje nepřiměřené úsilí.

Správci budou subjekt informovat o těchto příjemcích, pokud to subjekt požaduje:

   1. pokud subjekt popírá přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby správci mohli přesnost osobních údajů ověřit;
   1. zpracování je protiprávní a subjekt odmítá výmaz osobních údajů a žádá místo toho o omezení jejich použití;
   1. správci již osobní údaje nepotřebují pro účely zpracování, ale subjekt je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;
  1. pokud subjekt vznesl námitku proti zpracování, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody správců převažují nad oprávněnými důvody subjektu.
 • Právo na přenositelnost údajů

Subjekt má právo získat osobní údaje, které se jej týkají, které poskytl správcům, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu správci, kterým byly osobní údaje poskytnuty, bránili, a to v případě, že:

Při výkonu svého práva na přenositelnost údajů má subjekt právo na to, aby Osobní údaje byly předány přímo jedním správcem správci druhému, je-li to technicky proveditelné.

Výkonem výše uvedeného „Práva na přenositelnost údajů“ není dotčeno výše uvedené„Právo na výmaz“. Toto právo se neuplatní na zpracování nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým jsou správci pověřeni.

Výše uvedeným „Právem na přenositelnost údajů“ nesmí být nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob:

   1. Zpracování je založeno na souhlasu nebo na smlouvě.
  1. Zpracování se provádí automatizovaně.
 • Právo vznést námitku

Z důvodů týkajících se konkrétní situace subjektu, má subjekt právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se jej týkají. Správci osobní údaje dále nezpracovávají, pokud neprokáží závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy subjektu nebo právy a svobodami subjektu, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

Pokud jsou osobní údaje zpracovány pro účely přímého marketingu, má subjekt právo vznést kdykoli námitku proti zpracování osobních údajů, které se jej týkají, k takovému účelu, což zahrnuje i profilování, pokud se týká přímého marketingu.

Pokud vznese subjekt námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již osobní údaje pro tyto účely zpracovávány.

V souvislosti s využíváním služeb informační společnosti může subjekt uplatnit své právo vznést námitku automatizovanými prostředky pomocí technických specifikací.

Jsou-li osobní údaje zpracovávány pro účely vědeckého či historického výzkumu nebo pro statistické účely, má subjekt, z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace, právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se jej týkají, ledaže je zpracování nezbytné pro splnění úkolu prováděného z důvodů veřejného zájmu.

 • Automatizované individuální rozhodování, včetně profilování

Subjekt má právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má pro subjekt právní účinky nebo se jej obdobným způsobem významně dotýká.

Správce nezakládá žádná ze svých rozhodnutí výhradně na automatizovaném zpracování.

Pojmy a definice

Veškeré níže uvedené pojmy užívané v zásadách mají zásadně význam dle následujících definic:

Osobní údaj

Osobním údajem je jakákoliv informace týkající se určeného nebo určitelného subjektu údajů. Subjekt údajů se považuje za určený nebo určitelný, jestliže lze subjekt údajů přímo či nepřímo identifikovat zejména na základě čísla, kódu nebo jednoho či více prvků, specifických pro jeho fyzickou, fyziologickou, psychickou, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu; například osobním údajem je e-mail, mobilní telefon, osobním údajem může být i údaj o nákupní preferenci ve spojení s příjmením;

Subjekt

Subjektem je fyzická osoba, jejíž osobní údaje jsou zpracovávány dle těchto zásad;

Zvláštní kategorie osobních údajů

Zvláštní kategorií osobních údajů jsou údaje vypovídající o rasovém nebo etnickém původu, politických názorech, členství v odborech, náboženském vyznání či filozofickém přesvědčení, zdravotním stavu, sexuálním životě či sexuální orientaci subjektu údajů. Správci nikdy nevyžadují údaje spadající do zvláštní kategorie osobních údajů. Tyto nejsou zpracovávány;

Zpracování

Zpracováním osobních údajů je jakákoliv operace nebo soustava operací, které správce nebo zpracovatel systematicky provádějí s osobními údaji, a to automatizovaně nebo jinými prostředky. Zpracováním osobních údajů se rozumí zejména shromažďování, ukládání na nosiče informací, zpřístupňování, úprava nebo pozměňování, vyhledávání, používání, předávání, šíření, zveřejňování, uchovávání, výměna, třídění nebo kombinování, blokování a likvidace; shromažďováním osobních údajů systematický postup nebo soubor postupů, jehož cílem je získání osobních údajů za účelem jejich dalšího uložení na nosič informací pro jejich okamžité nebo pozdější zpracování; uchováváním osobních údajů je udržování údajů v takové podobě, která je umožňuje dále zpracovávat; blokováním osobních údajů je operace nebo soustava operací, kterými se na stanovenou dobu omezí způsob nebo prostředky zpracování osobních údajů, s výjimkou nezbytných zásahů; likvidací osobních údajů se rozumí fyzické zničení jejich nosiče, jejich fyzické vymazání nebo jejich trvalé vyloučení z dalších zpracování;

Správce

Správcem je každý subjekt, který určuje účel a prostředky zpracování osobních údajů, provádí zpracování a odpovídá za něj. Zpracováním osobních údajů může správce zmocnit nebo pověřit zpracovatele. Správcem jsou společnosti uvedené v sekci Vymezení správců.

Účel

Účelem zpracování rozumíme důvod, proč správci osobní údaje zpracovávají;

Pověřenec

Pověřenec je jmenován správcem a monitoruje soulad činností správce dle právních předpisů, spolupracuje s dozorovým úřadem a je kontaktním místem pro dozorový úřad ve věcech týkajících se zpracování. Subjekty se mohou obracet na pověřence ve všech záležitostech týkajících se zpracování jejich osobních údajů a výkonu jejich práv;

Rozsah

Rozsahem rozumíme konkrétní osobní údaje, které potřebujeme ke zpracování, například jméno a příjmení;

Zpracovatel

Zpracovatelem je fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který zpracovává osobní údaje pro správce;

Příjemce

Příjemcem je fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, kterým jsou osobní údaje poskytnuty, ať už se jedná o třetí stranu, či nikoli. Avšak orgány veřejné moci, které mohou získávat osobní údaje, v rámci zvláštního šetření v souladu s právními předpisy se za příjemce nepovažují;

Zásady

Zásadymi se rozumí tento dokument „Zásady zpracování osobních údajů“, který obsahuje podmínky zpracování a ochrany osobních údajů;

Internetové stránky

Internetovými stránkami se rozumí tyto webové stránky www.bankguru.cz

Další informace

  • odchylky od zde uvedeného mohou být dohodnuty smluvně; osobní údaje jsou zpracovávány manuálně i automatizovaně;
  • subjekt údajů má práva vyplývající zejména z článků 12 a násl. GDPR;
  • informace o zásadách zpracování osobních údajů správcem jsou uvedeny na www.bankguru.cz, jsou k dispozici na kontaktní adrese a telefonních číslech;
  • informace o charakteristice fungování registrů klientských informací, včetně popisu jejich struktury, identifikace provozovatelů registrů, seznamu oprávněných uživatelů registrů a osob, které jsou oprávněny se účastnit na zpracování osobních údajů v rámci registrů, jsou uvedeny v samostatných informačních memorandech, jejichž aktuální znění je k dispozici na www.bankguru.cz;
 • pro případ porušení zákonných povinností se lze obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

Tento dokument má výhradně informativní charakter, slouží ke splnění právních povinností správce podle GDPR, nenahrazuje a ani nemůže nahradit příslušný právní předpis, a nelze z něj přímo dovozovat žádné právní závěry ani nároky.

Pro úplné znění GDPR klikněte zde.

goBStr s.r.o.
IČO:03301354
V dolině 1515/1b, Michle,
101 00 Praha 10