Obchodní podmínky

Obchodní podmínky portálu bankguru.cz

Bankguru.cz je internetový portál zaměřený na srovnávání nabídek napříč celým finančním trhem v České republice a zprostředkovatelskou činnost v oblasti finančních produktů a služeb. Provozovatelem portálu a poskytovatelem služeb je goBStr s.r.o., IČO:03301354, se sídlem V dolině 1515/1b, Michle, Praha 10, společnost s ručením omezeným zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 229825. Užíváním portálu vyjadřujete svůj souhlas s těmito smluvními podmínkami.

 • ÚVODNÍ USTANOVENÍ
  • 1.1. Tyto smluvní podmínky (dále „smluvní podmínky“) obchodní společnosti goBStr s.r.o., IČO:03301354, se sídlem Husinecká 903/10, Žižkov, 130 00 Praha 3, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 229825 (dále jen „společnost“) upravují vzájemná práva a povinnosti mezi společností na straně jedné a fyzickou osobou jako spotřebitelem, případně i právnickou osobou, na straně druhé (dále „zájemce“) vzniklé v souvislosti s využíváním internetového portálu www.bankguru.cz (dále také „web“).
  • 1.2. Internetový portál www.bankguru.cz, tj. web, je portál zaměřený na zprostředkovatelskou činnost v oblasti finančních produktů a služeb, jakož i na srovnávání nabídek finančních produktů a služeb třetích osob (dále „poskytovatel“) napříč celým trhem, portál srovnává a v pravidelných intervalech aktualizuje zejména úrokové sazby pro hypotéky, půjčky, konsolidace půjček  různých poskytovatelů na finančním trhu v České republice.
  • 1.3 Tyto smluvní podmínky jsou pro společnost i zájemce závazné a jsou k dispozici ke stažení ve formátu PDF na webu www.bankguru.cz, kde se s jejich obsahem může zájemce kdykoli seznámit. Zájemce má on-line možnost zvolit si parametry finančního produktu či služby a vybrat si podle svého uvážení z nabídek finančních produktů či služeb přímo na webu společnosti, jakož si i přímo na webu sjednat možnost zprostředkování či objednání takového produktu či služby.
 • NEZÁVAZNOST SROVNÁVANÝCH NABÍDEK
  • 2.1. Webová stránka www.bankguru.cz obsahuje nabídky finančních produktů a služeb nabízených poskytovateli, a to včetně uvedení orientačních parametrů těchto finančních produktů či služeb pro účely srovnávání jednotlivých nabídek. Parametry nabízených produktů či služeb včetně cen jsou uvedeny pouze orientačně a společnost nezaručuje, že poskytovatel se zájemcem za tyto ceny předmětnou smlouvu uzavře, tedy společnost nenese v tomto ohledu žádnou odpovědnost; tím není dotčena možnost poskytovatele nebo společnosti uzavřít smlouvu se zájemcem za individuálně sjednaných podmínek. Veškeré nabídky služeb umístěné na webové stránce www.bankguru.cz jsou nezávazné a společnost ani poskytovatel nejsou povinni uzavřít příslušnou smlouvu ohledně těchto služeb.
  • 2.2. Společnost srovnává nabídky a podmínky poskytovatelů finančních produktů či služeb na základě veřejně dostupných informací, případně na základě individuálně zaslaných nabídek a podmínek poskytovatelů. Srovnání nabídek na webové stránce www.bankguru.cz je vždy pouze orientační a není závazné. Společnost není povinna na webové stránce zveřejňovat nabídky všech poskytovatelů daného produktu či služby na trhu.
 • ZPROSTŘEDKOVÁNÍ MOŽNOSTI UZAVŘENÍ SMLOUVY
  • 3.1. Pro objednání možnosti uzavření smlouvy týkající se finančního produktu či služby konkrétního poskytovatele vyplní zájemce online žádost, jejíž formulář se zobrazí na webové stránce www.bankguru.cz po zvolení příslušné nabídky finančního produktu či služby daného poskytovatele. Online žádost obsahuje relevantní osobní údaje žadatele, případně i spolužadatele, informace o poptávaném finančním produktu či službě a souhlas zájemce jako žadatele, případně i souhlas spolužadatele, se zpracováním osobních údajů.
  • 3.2. Obsah online žádosti je společností následně předán poskytovateli, jehož finanční produkt či službu zájemce poptává, a který je oprávněn se zájemcem uzavřít příslušnou smlouvu. Zájemce tímto dává výslovný souhlas společnosti, aby poskytovali nebo jiným třetím osobám předala veškeré informace, které od zájemce získá na základě jeho zadání na webové stránce včetně osobních údajů zájemce.
  • 3.3. Je také možné, že některé služby je od poskytovatele možné objednat přímo na webu společnosti. V tom případě práva a povinnosti vyplývající ze služby stanoví konkrétní smluvní podmínky poskytovatele, které budou předloženy zájemci separátně k odsouhlasení.
  • 3.4. Předmětnou smlouvu uzavírá zájemce na základě svého vlastního svobodného výběru poskytovatele poté, co se seznámil a porozuměl smluvním podmínkám poskytovatele dané služby seznámení a to na základě své svobodné vůle, a to přímo s poskytovatelem služby. Společnost zájemci zprostředkovává pouze možnost uzavření této smlouvy a nenese jakoukoliv odpovědnost ze smlouvy uzavřené mezi zájemcem a poskytovatelem.
 • DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI PŘI VYUŽÍVÁNÍ PORTÁLU
  • 4.1. Zájemce bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící web jsou chráněny autorským právem. Používáním webu či využíváním služeb zájemce nenabývá žádná práva duševního vlastnictví k těmto službám ani k obsahu, ke kterému přistupuje. Obsah služeb nelze využívat bez svolení držitele příslušných práv či vlastníka, nebo pokud tak není povoleno příslušnými právními předpisy. Tyto smluvní podmínky neudělují zájemci právo používat žádné ochranné známky, značky ani loga používaná při poskytování služeb společnosti.
  • 4.2. Zájemce je povinen se zdržet jakékoli činnosti, která by mohla zájemci nebo třetím osobám přímo či nepřímo umožnit neoprávněné zasahování či neoprávněné užití programového vybavení nebo dalších součástí webu společnosti. Zájemce rovněž nesmí zneužívat služby poskytované portálem, zejména nesmí do služeb zasahovat ani se do nich pokoušet získat přístup jiným způsobem než pomocí určeného rozhraní a podle dodaných pokynů. Služby portálu lze využívat pouze v mezích platných právních předpisů.
  • 4.3. Zájemce je povinen při využívání portálu www.bankguru.cz zdržet se používání jakýchkoli mechanismů, programového vybavení nebo jakýchkoli technických či jiných postupů, které by měly nebo mohly mít jakýkoli negativní vliv na fungování a provoz webu společnosti. Web lze využívat pouze způsobem, který není na úkor práv a oprávněných zájmů ostatních zájemců společnosti, a který je v souladu s jeho určením.
  • 4.4. Zájemce bere na vědomí, že společnost nenese odpovědnost za chyby či vady portálu vzniklé v důsledku zásahů zájemce nebo třetích osob do webu či jeho fungování nebo v důsledku užití webu v rozporu s jeho určením nebo jeho zneužitím.
 • ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ
  • 5.1. Ochrana a zpracování osobních údajů zájemce, který je fyzickou osobou, se řídí zejména zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Zájemce souhlasí, aby společnost zpracovávala tyto osobní údaje zájemce: jméno a příjmení, datum narození, rodné číslo, trvalé a přechodné bydliště, adresa elektronické pošty, telefonní číslo, rodinný stav, počet vyživovaných dětí a dosažené vzdělání (dále „osobní údaje“), a to pro účely zprostředkovatelské činnosti společnosti, zejména předávání těchto osobních údajů poskytovatelům, jakož i pro účely zasílání informací a smluvních sdělení zájemci.
  • 5.2. Zájemce bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat společnost o změně ve svých osobních údajích. Zájemce potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou správné, přesné a aktuální, a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Zájemce potvrzuje, že byl poučen o tom, že souhlas se zpracováním osobních údajů může ve vztahu ke společnosti odvolat písemným oznámením doručeným na adresu společnosti.
  • 5.3. Zpracováním osobních údajů zájemce může společnost pověřit třetí osobu jakožto zpracovatele. Zájemce zároveň výslovně souhlasí s tím, že společnost je oprávněna předat osobní údaje zájemce poskytovali, a že je společnost oprávněna předat osobní údaje zájemce i třetí osobě na základě smlouvy mezi třetí osobou a společností. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání smluvního vztahu se zájemcem, případně i déle po dobu nutnou k ochraně práv či oprávněných zájmů společnosti, případně poskytovatele. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
  • 5.4. V případě, že by se zájemce domníval, že společnost, zpracovatel nebo poskytovatel provádí zpracování jeho osobních údajů v rozporu se zákonem nebo ochranou soukromého a osobního života zájemce, zejména jsou-li osobní údaje zájemce nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může zájemce požádat společnost, zpracovatele nebo poskytovatele o vysvětlení nebo požadovat, aby společnost, zpracovatel nebo poskytovatel odstranil takto vzniklý stav, zejména může zájemce požádat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost zájemce podle předchozí věty shledána oprávněnou, společnost, zpracovatel nebo poskytovatel odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li společnost, zpracovatel nebo poskytovatel žádosti, má zájemce právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění zájemce obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.
  • 5.5. Požádá-li zájemce o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu společnost povinna tuto informaci poskytnout. Společnost má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.
  • 5.6. Zájemce souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem společnosti nebo třetích osob, se kterými má společnost uzavřenou smlouvu, na elektronickou adresu zájemce, případně i na profil zájemce na sociální síti, jakož i souhlasí se zasíláním smluvních sdělení společnosti nebo třetích osob, se kterými má společnost uzavřenou smlouvu, na elektronickou adresu zájemce, případně i na profil zájemce na sociální síti.
  • 5.7. Zájemce rovněž bere na vědomí a využíváním webu souhlasí s tím, že za účelem zlepšování služeb společnost shromažďuje informace o používání webu, a to následujícími způsoby:
   • informace, které zájemce společnosti přímo sdělí prostřednictvím webu při jeho používání, viz zejména článek 6.1 těchto smluvních podmínek;
   • informace, které společnost získá na základě používání webu, např. informace o službách, které zájemce používá, i o způsobu, jakým je používá, přičemž tyto informace zahrnují:
 • informace o konkrétním zařízení, např. model hardwaru, verze operačního systému, jedinečné identifikátory zařízení a údaje o mobilní síti včetně telefonního čísla; identifikátory nebo telefonní číslo může společnost přiřadit k uživatelskému účtu zájemce;
 • informace z protokolu – při využívání služeb společnosti nebo zobrazování obsahu webu společnost automaticky shromažďujeme určité informace a ukládá je v protokolech serverů; mezi tyto informace patří následující:
  • informace o způsobu použití služby zájemcem, např. vyhledávací hesla či dotazy;
  • informace z protokolu telefonování, zejména telefonní číslo, číslo volajícího, čísla přesměrování, čas a datum hovorů, trvání hovorů, údaje o směrování zpráv SMS a typy hovorů;
  • adresa internetového protokolu;
  • informace o událostech zařízení, jakou jsou selhání, činnost systému, nastavení hardwaru, typ prohlížeče, jazyk prohlížeče, datum a čas požadavku nebo odkazující adresa URL;
  • soubory cookies, které mohou být jedinečnými identifikátory prohlížeče nebo uživatelského účtu zájemce;
 • informace o poloze – při využívání služeb společnosti může společnost zpracovávat informace o skutečné poloze zájemce, přičemž polohu lze určovat pomocí různých technologií jako IP adresa, systém GPS a další senzory, které společnosti mohou poskytovat např. údaje o zařízeních v okolí, přístupových bodech sítě Wi-Fi a vysílačích mobilních sítí;
 • místní úložiště – pomocí mechanismů, mezi které patří webové úložiště prohlížeče (včetně technologie HTML 5) nebo mezipaměti aplikací, může společnost shromažďovat a uchovávat informace (včetně osobních údajů) v místním úložišti zařízení zájemce;
 • soubory cookies a podobné technologie – při využívání služby může společnost a její partneři používat technologie ke shromažďování a ukládání informací včetně souborů cookies nebo podobných technologií k identifikaci prohlížeče nebo zařízení zájemce; pomocí těchto technologií společnost shromažďuje a ukládá informace i v případě, kdy zájemce využívá služby, které společnost nabízí jejím partnerům, jako jsou např. reklamní služby nebo jiné funkce, které se mohou zobrazit na jiných webech;
 • informace, které společnost shromažďuje v době, kdy je zájemce přihlášen ke svému uživatelskému účtu, mohou být propojeny s uživatelským účtem zájemce; jsou-li informace takto propojeny, společnost s nimi nakládá jako s osobními údaji.
 • ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
  • 6.1. Je-li některé ustanovení těchto smluvních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení se nedotýká platnosti či účinnosti ostatních ustanovení. Změny těchto smluvních podmínek vyžadují písemnou formu.
  • 6.2. Společnost je oprávněna tyto smluvní podmínky v přiměřeném rozsahu změnit, a to zejména v případě změny příslušných právních předpisů, změny smluvní politiky společnosti, změny technických, provozních, organizačních, obchodních, osobních nebo majetkových poměrů společnosti či změny podmínek pro provozování internetových serverů nebo změny podmínek pro poskytování finančních produktů či služeb, společnost je však povinna změnu smluvních podmínek vždy oznámit na webu www.bankguru.cz, případně i na adresu elektronické pošty zájemce, alespoň 14 dní před účinností takové změny, kratší lhůta se může uplatnit pouze z právních důvodů; zájemce je oprávněn změnu smluvních podmínek odmítnout, přestat služby společnosti využívat a ukončit tak smluvní vztah se společností založený odesláním on-line žádosti zájemce o zprostředkovatelskou činnost společnosti ve smyslu těchto smluvních podmínek.
  • 6.3. Reklamace lze uplatnit přes emailovou adresu info@bankguru.cz. Reklamace vyřizujeme vždy co nejdříve, max. však do 30 kalendářních dnů od doručení Vaší reklamace nám.
  • 6.4. Kontaktní údaje společnosti – adresa pro doručování: goBStr s.r.o., Kubánské náměstí 1391/11, 100 00 Praha, adresa elektronické pošty: info@bankguru.cz
  • 6.5. Tyto smluvní podmínky se řídí a budou vykládány v souladu s právním řádem České republiky. Tyto smluvní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dnem jejich vydání společností, není-li výslovně uveden jiný den jejich účinnosti.

Vydáno v Praze dne 1.4.2021

goBStr s.r.o.
IČO:03301354
V dolině 1515/1b, Michle,
101 00 Praha 10